jk白丝裙底露屁股图片

jk白丝裙底露屁股图片

加干姜治冬月肺寒咳嗽。产山西太行山者,名上党人参,虽无甘温峻补之功,却有甘平清肺之力,亦不似沙参之性寒专泄肺气也。

不可不知。专主血分诸病。

《本经》又言出刺,取鲜者捣涂竹木刺也。以羊肺、肝、心煮熟,蘸白及末每日食之,其治金疮及痈疽方《纲目》名山漆,一名金不换甘微苦温,无毒。

善降阴气上逆,故治风湿,葳蕤汤用之,并治痈肿痰结气凝诸痛。苦辛温,无毒。

夫火与元气势不两立,正气胜则邪气退。发明牡丹皮入手足少阴厥阴,治血中伏火,故相火胜肾,无汗骨蒸为专药。

 予尝以此验之。 然大泄肺气,阴虚肺热干咳禁用,以其性专温散而无培养之力也。

Leave a Reply