Vol598模特梦心月真空粉色服饰配开档肉丝裤袜秀高挑身材诱惑写真50P梦心月画语界

Vol598模特梦心月真空粉色服饰配开档肉丝裤袜秀高挑身材诱惑写真50P梦心月画语界

一小儿发热痘出身凉,根颗红活。一小儿痘内有疔数枚,虽挑出毒血,余毒不解,先君用仙方活命饮一剂,徐徐灌之,毒解浆贯而愈。

出而色不红活,用紫草快斑汤。 一小儿痘紫发热,小便不利,手足发热,此肺经有热,用人参清肺饮小便随利,又用犀角地黄汤而靥。

出而小便赤涩,用紫草木通汤。 用前药,佐以地黄丸而愈。

上为末,蜜丸梧子大。 若泻而烦热无寐,脾气虚也,用东垣圣愈汤。

一小儿腿痈溃而脓清脉弱,面色痿黄,自汗有痰,余谓当补脾肺,彼以为缓,遂降火败毒,呕吐喘嗽,余曰∶脾肺一小儿臂痈,溃而面黄痰喘,余谓禀脾肾气虚,不信,乃服四物、黄柏、知母而殁。治者当察其经络所因,表里虚实而调和,以固其本。

此因前药妄下,胃气复伤,肝木侮土,以致前症也,当先救胃气以养五脏。先曾泄泻里虚,毒瓦斯不能发出。

Leave a Reply